S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 +421 948 178 678

KONTAKTY

Areál OVP
Oravická 617/20
02801 Trstená
tel: +421948178678
info(a)townbikes.sk

TOVAR V AKCII

naša cena 400,00 EUR
skladom
novinka
akcia
top produkt
naša cena 400,00 EUR
skladom
novinka
akcia
top produkt
naša cena 269,00 EUR
skladom
novinka
akcia
top produkt

 


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, Areál OVP, Oravická 617, 02801 Trstená.

Kontaktné údaje predávajúceho:

 • e-mail: info@townbikes.sk
 • telefón: +421 907 329 159
 • poštová adresa: Oravická 617

OBJEDNANIE TOVARU

 • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu.
 • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky v internetovom obchode.
 • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do jedného pracovného dňa bude kontaktovaný e-mailom za účelom potvrdenia objednávky.
 • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu(počas mimosezóny od 01.01.2022-30.03.2022 sa prijímajú iba platby vopred), vrátane prepravných nákladov podľa platných obchodných podmienok.
 • Kupujúci vykonaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

 • Kupujúci môžete svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby potvrdenia vybavenia objednávky, a to e-mailom na adrese info@townbikes.sk. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.
 • Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.
 • V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet alebo poštovou poukážkou.

PLATOBNÉ PODMIENKY

 • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • Pri prevzatí tovaru: poštovou alebo kuriérnou dobierkou mimo sezóny. Počas mimosezóny od 01.01.2021-30.03.2022 sa prijímajú iba platby vopred.
 • Ak zákazník pri platbe pred prevzatím tovaru neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.townbikes.sk.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
 • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

DODACIE PODMIENKY

 • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom).
 • Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 5-8 pracovných dní od potvrdenia objednávky.  Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné 7,90 € pri zaslaní kuriérnou službou na dobierku.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
 • Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.
Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ: www.townbikes.sk
sídlo: Oravická 617/20, 02801 Trstená
 e-mail: info@townbikes.sk

Článok II.Všeobecné ustanovenia

 1. Kupujúci je povinný zakúpený tovar používať podľa Návodu na použitie a dodržiavať servisné prehliadky v prípade bicyklov a elektrobicyklov.
 2. Kupujúci je povinný si tovar bezprostredne po obdržaní zásielky, skontrolovať jeho súčasti, funkciu, otestovať, skontrolovať doklady a ich správnosť. V prípade, že je tovar, bicykel, sánky dodaný s oddeleným kolesom alebo je potrebné nastaviť volant do správnej polohy, je potrebné, aby tak kupujúci, spotrebitreľ vykonal sám, alebo túto montáž vykoná najbližšie servisné miesto, resp. poverená osoba Prevádzkovateľom.
 3. Kupujúci je povinný vykonať finálnu kontrolu, skontrolovať pred použitím všetky spoje, či sú primerane dotiahnuté a pevné. Myslí sa tým funkcia a pevnosť kolies, riadenia, hnacieho ústrojenstva a funkciu bŕzd. 
 4. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim, spotrebiteľom.
 5. V prípade, ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dokladom o kúpe a zakúpeným tovarom (v druhu alebo v množstve), alebo ak kupujúci neobdržal so zakúpeným tovarom správne vyplnený doklad o kúpe, je povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín po obdržaní zásielky o tejto skutočnosti informovať Prevádzkovateľa zaslaním e-mailu na info@townbikes.sk. Pokiaľ tak nevykoná, a nahlási túto skutočnosť po uplynutí vyššie uvedenej lehoty, je na úvahe Prevádzkovateľa, či takúto neskorú reklamáciu uzná alebo nie.
 6. Kupujúci môže reklamovať iba vadný, chybný, poškodený tovar, a nemá nárok na vrátenie alebo výmenu tovaru, ktorý je bez vád. Dôkazné bremeno preukázania vady je na strane spotrebiteľa.
 7. Pri použitom, testovanom tovare, bicykle ktorésú označené pred objednaním a prevzatím, Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu Prevádzkovateľ nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 8. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
 9. Záručná doba pri tovare, ktorý nie je potravinou, je 24 mesiacov, pričom musia byť dodržané nasledovné podmienky:
 10. a)    uvedený do prevádzky podľa návodu a finálnej kontroly;

  b)    tovar musí byt používaný podľa návodu na použitie, odovzdané spolu s tovarom, alebo zaslané priamo spotrebiteľovi, kupujúcemu;

  c)    musia byť dodržané záručné servisné prehliadky, platí pre bicykle 

  d)    používanie tovaru pre bežné použitie, okrem pretekárskeho a výkonnostného športu.

  1. Záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom môže Prevádzkovateľposkytnúť tiež vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu; záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho sídlo, obsah záruky,jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby, návod na používanie a údaje potrebné na uplatnenie záruky.
  2. Pokiaľ Prevádzkovateľ kupujúcemu nevydá pri predaji tovaru záručný list,návod na používanie v elektronickej forme na www.townbikes.sk, resp. emailom, na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady, postačuje doklad o kúpe vystavený Prevádzkovateľom odovzdaný kupujúcemu.
  3. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, spotrebiteľom. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu poštou, alebo kuriérskou službou, začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

   

  Článok III.Spôsob uplatnenia reklamácie

  1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.
  2. Tovar zakúpený cez internetový obchod je kupujúci oprávnený reklamovať na nasledovnej e-mailovej adrese:info@townbikes.sk (ďalej len „reklamačná adresa“).
  3. Spolu s reklamovaným očisteným tovarom je kupujúci povinný Prevádzkovateľoviodoslať, príp. odovzdať tiež originál (kópiu) účtovného dokladu o kúpe reklamovaného tovaru, príp. záručný list alebo jeho kópiu, ak bol kupujúcemu vydaný (ďalej spolu ako „príslušné doklady“), ako aj popísať dôvod reklamácie. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči Prevádzkovateľovizo zodpovednosti za vady uplatňuje, ako aj e-mailovú adresu, alebo inú (poštovú) adresu na účely komunikácie s Prevádzkovateľom a príp. tiež telefonický kontakt (ďalej len „popis reklamácie“).
  4. V prípade reklamácie realizovanej poštou, alebo kuriérskou službou Vám odporúčame zasielať tovar spolu s príslušnými dokladmi na reklamačnú adresu ako doporučenú zásielku zreteľne označenú slovom „REKLAMÁCIA“. Dobierku prevádzkovateľ nepreberá. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci, spotrebiteľPrevádzkovateľovi na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
  5. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej dobe.
  6. Reklamácie sa prijimaju prostrednictvom mailu na info@townbikes.sk.
  7. Článok IV.Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady

   1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
   2. Prevádzkovateľje oprávnený vždy odstrániť vady opravou alebo vymeniť vadný tovar za bezvadný, alebo ak sa vada týka len jeho súčasti, vymeniť danú súčasť;ak dôjde k výmene súšasti, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia novejsúčasti avšak na celok ostáva záručná doba bez zmeny.
   3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Prípadné zvýšené náklady na výmenu a montáž sa kupujúci zaväzuje uhradiť pomernou časťou po dohode s Prevádzkovateľom.
   4. Ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 3-tí krát) po oprave alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady) tovar riadne užívať, je kupujúci oprávnený požadovať výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Pre právoplatné plnenie nárokov zo strany Prevádzkovateľa voči kupujúcemu, spotrebiteľovi podľa tohto ustanovenia musia byť splnené povinnosti kupujúceho v zmysle ustanovení čl.II a III. tohto Reklamačného poriadku a Všeobecných obchodných podmienok.
   5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť, avšak bicykel a elektrobicykel je súbor viacerých súčiastok, pre ktorý platí nárok kupujúceho na výmenu iba danej nefunkčnej časti nie celého bicykla, či elektrobicykla.
   6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu, avšak bicykel a elektrobicykel je súbor viacerých súčiastok, pre ktorý platí nárok kupujúceho na zľavu iba danej nefunkčnej časti nie celého bicykla, či elektrobicykla.
   7. Ak Prevádzkovateľpredáva použitý tovar, bicykel, elektrobicykel, resp. testovaný, za zníženú cenu z tohto dôvodu, kupujúci nie je oprávnený reklamovať tovar, prirodzene opotrebený, pre ktorú bola cena alebo prípustná reklamačná lehota znížená. Kupujúci už nemá právo na výmenu tovaru ani na právo na primeranú zľavu, myslí sa tým celého bicykla, či elektrobicykla.
   8. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní v zmysle tohto Reklamačného poriadku a Všeobecných obchodných podmienok. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
   9. Článok V.Spôsob vybavenia reklamácie 

    1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, výmenou vadnej časti, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru a výzva na prevzatie plnenia, alebo jej odôvodnené zamietnutie.
    2. O prijatí reklamácie je Prevádzkovateľpovinný vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie najmä kópia reklamačného protokolu so záznamom o prijatí reklamácie, alebo kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.Potvrdenie o prijatí reklamácie je aj e-mailová správa zaslané kupujúcemu, spotrebiteľovi Prevádzkovateľom.
    3. Internetový obchod www.townbikes.sk je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Viazaná je pri tom popisom kupujúceho o tom, ktoré z práv v zmysle článku IV.si uplatňuje.
    4. O určení spôsobu vybavenia reklamácie je Prevádzkovateľoprávnený informovať kupujúceho odoslaním správy na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
    5. Prevádzkovateľ týmto informuje kupujúceho, spotrebiteľa, že reklamovaný tovar zasiela prevažne výrobcovi, predajcovi, resp. servisu na výmenu, či opravu a v individuálnych prípadoch zabezpečí výmenu nefunkčnej časti poverenou osobou.
    6. Po určení spôsobu vybavenia, reklamácia nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar, okrem výmeny celého bicykla, či elektrobicykla,ak je v popise reklamácie uvedená nefunkčná, čivadná iba súčasť, súčiastka, bicykla, či elektrobicykla.
    7. O vybavení reklamácie je Prevádzkovateľpovinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kópia reklamačného protokolu so záznamom o vybavení reklamácie alebo kupujúcemu adresovaný list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.
    8. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, Prevádzkovateľ môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením; odborným posúdením je vyjadrenie znalca, alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.
    9. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho kúpy a Prevádzkovateľju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie v popise a dôvodoch uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša kupujúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Prevádzkovateľaza vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Prevádzkovateľ je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť podľa tohto ustanovenia musia byť splnené povinnosti kupujúceho v zmysle ustanovení čl.II a III. tohto Reklamačného poriadku a Všeobecných obchodných podmienok

     

    Článok VI.Alternatívne riešenie sporov

    1. V prípade, že kupujúci, spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením objednávky, dodaným tovarom alebo službami, napíšte info@townbikes.sk alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
    2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ, kupujúci, konečný užívateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 500,-Eur.
    3. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5,-Eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
    4. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci, spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
    5. Článok VII.Záverečné ustanovenia

     1. Na právne vzťahy upravené týmto Reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento Reklamačný poriadok vzťahuje s výnimkou ustanovenia čl. II. ods. 4 len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanovením čl. II. ods. 4 tohto Reklamačného poriadku.
     2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku je účinná odo dňa umiestnenia jeho nového znenia na internetovej stránke www.townbikes.sk.

      

      

     Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.10.2019

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MTAxNWZkM